Založenie zboru

História komárňanského cirkevného zboru sa začala písať 17. októbra 1948, keď sa do Komárna presťahovala prvá slovenská rodina zo župy Békés na základe dohody z roku 1946 o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom.  Veriaci sa schádzali v rodinnom dome Mateja Uhrina st. prvého kazateľa cirkevného zboru na Daxnerovej ulici. Cirkevný zbor mal 22 dospelých členov. Zbor v Komárne patril pod správu cirkevného zboru v Miloslavove a službu slovom zabezpečovali aj jeho kazatelia Michal Kešjar a Ondrej Betko.

 

V roku 1949 na základe nového zákona o cirkvách bol cirkevný zbor v Komárne pričlenený k cirkevnému zboru v Nesvadoch. Vtedajší režim to urobil okrem iného aj preto, aby minimalizoval akúkoľvek evanjelizácačnú činnosť. V tom období postihli zbory rôzne skúšky a ťažkosti.  Napriek všetkému sa zbor v Komárne pozvoľna rozvíjal. Od založenia zboru tu začal pôsobiť spevokol, a orchester strunových hudobných nástrojov.  Pravidelne pracovala nedeľná škola pre deti, mládežnícky krúžok a krúžok sestier.

 

Bohoslužby sa konali zároveň v slovenskom aj maďarskom jazyku. Dodnes sa tento princím dvojjazyčnosti zachoval, čo je charakteristickou črtou nášho zboru. Neustále sa pripájali noví členovia z okolitých obcí, ktorí sa prisťahovali do Komárna kvôli zamestnaniu. Členovia mali blízky vzťah nielen k materskému zboru v Nesvadoch, ale aj k zborom v obciach Marcelová, Svätý Peter, Neded, Bohatá či Nové Zámky.  Vzájomne si vypomáhali pri rôznych slávnostiach, predovšetkým pri sobášoch a pohrebných príležitostiach, kde slúžil spojený spevokol a orchester strunových nástrojov. V tomto období boli kazateľmi a slúžiacimi:  Matej Uhrin st. a Michal Wallach (1948-1965), Dezider Bartos do roku 1958, Vasil Vološčuk (1958-1967), Michal Kešjar (1967-1976), Juraj Kohút do roku 1990. V rokoch 1979-1983 bol kazateľom zboru v Komárne Ladislav Wallach. V roku 1976 zbor zmenil adresu, opäť to bol rodinný dom Mateja Uhrina st., na ul. kpt. Jaroša. V roku 1983 prevzal vedenie zboru Matej Uhrin ml.

Novšia história

Po zmene režimu v roku 1989 bolo cirkevným zborom znovu umožnené verejne evanjelizačne a misijne pôsobiť. To je  krédom a snahou členov zboru do dnešných dní, aby zvestovali evanjelium Ježiša Krista všetkým obyvateľom mesta slovom i vlastným životom. Bratia a sestry – každý vo svojom prostredí sa snaží šíriť pokoj, zmierenie a rozdávať ľuďom praktické skutky lásky.

 

Na základe rozhodnutia členov zboru v roku 1990 vznikol samostatný komárňanský cirkevný zbor, ktorý sa staral a zabezpečoval správu v zboroch v obciach Marcelová, Neded a Svätý Peter. Hlavným kazateľom pre tieto zbory sa stal Michal Barkóczi, ktorý dovtedy pôsobil v zbore ako pomocný kazateľ.

V roku 1991 prevzal úrad kazateľa zboru Alexander Barkóczi, ktorý dovtedy pôsobil v zbore v Tekovských Lužanoch. Michal Barkóczi naďalej pôsobil v zbore.  V tomto období mal cirkevný zbor do 70 členov, tento počet stále narastal. V tom období členovia zboru rozhodli o stavbe vlastnej modlitebne. Žiadosť členov zboru schválilo Mestské zastupiteľstvo v Komárne. Zbor zakúpil pozemok na Železničnej ulici č. 15 a v roku 1998 začal stavbu modlitebne.

Súčasnosť

V roku 2005 sa dlhoročná túžba členov zboru stala skutočnosťou – zbor začal užívať vlastnú budovu, ktorá spĺňa všetky požiadavky modernej modlitebne. V rokoch 2003-2006 bol kazateľom Igor Čonka, ktorý vystriedal Alexandra Barkóciho, a roku 2006 nastúpil do úradu kazateľa zboru Zoltán Kakaš, ktorý je dodnes kazateľom cirkevného zboru.

Zbor aktívne spolupracuje s miestnymi cirkevnými zbormi a kresťanskými skupinami a pestuje s nimi dobré vzťahy. Pravideľne sa stretáva pri rôznych príležitostiach v roku.

Identita baptistov

Kto sú baptisti, čo uznávajú, čo vyznávajú a čomu veria nájdete na stránke www.baptist.sk. Nájdete tam aj krátku históriu baptizmu a ústavu Bratskej jednoty baptistov na Slovensku.